Polityka prywatności Drava.pl

Niniejsza Polityka prywatności jest dokumentem związanym z Regulaminem Witryny Drava.pl („Regulamin”). Definicje pojęć stosowanych w niniejszej Polityce prywatności zostały włączone do Regulaminu. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Niniejsza polityka służy wyłącznie celom informacyjnym i spełnia obowiązki informacyjne nałożone na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych (osób fizycznych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodny przepływ takich danych i uchylenie dyrektywy 95/46 / WE.

DANE OSOBISTE

 • Dane osobowe przekazane przez Klienta i Użytkowników przetwarzane są przez Drava.pl, który jest administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem jest możliwy przez e-mail: [email protected]
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych jest określany przez zakres uzupełniany przez Klienta i Użytkowników, a następnie przesyłany do Drava.pl przy użyciu odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta i Użytkowników może dotyczyć adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu firmy, a także adresu IP komputera.
 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach: (a) wdrażanie prawa, (b) wykonywanie Umów, świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenie Konta i innych działań wskazanych w Regulaminie, (c) promocyjne Drava.pl lub działania marketingowe.
 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług przez Drava.pl, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy (czas ten odpowiada długości okresu w zakresie roszczeń), a po tym czasie zostaną usunięte, pod warunkiem że ich przetwarzanie nie jest wymagane na podstawie innej podstawy prawnej.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Drava.pl.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. b) ic), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania niezbędne do wykonania umowy, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub jeżeli konieczne jest podjęcie działań przed zawarciem umowy w żądanie osoby, której dane dotyczą, lub dobrowolnie wyrażona zgoda klienta lub innego użytkownika.
 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników mogą zostać powierzone do przetwarzania (co ma miejsce w przypadku odbiorców danych osobowych): firma księgowa Drava.pl , dostawca hostingu dla Strony, firma obsługi technicznej, firma usług płatniczych, firma zapewniająca system CRM. Dane osobowe gromadzone przez Drava.pl mogą być również udostępniane: odpowiednim organom państwowym na ich wniosek na podstawie szczególnych przepisów prawnych lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez obowiązkowe przepisy.
 • Każdy podmiot, któremu Drava.pl powierza przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów, na podstawie umowy powierzenia: przetwarzanie danych osobowych (zwanej dalej umową powierzenia), gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania tych danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. W ramach Umowy Powierzenia Drava.pl powierzy przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów na podstawie Umowy powierzenia będzie przetwarzał – od wejścia w życie danych osobowych Klienta RODO – za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Drava.pl.
 • Ujawnienie danych osobowych nieupoważnionym podmiotom zgodnie z niniejszą Polityką może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta i Użytkowników, których dane dotyczą.
 • Każdy Klient i Użytkownik ma prawo: (a) usunąć zgromadzone na ich temat dane osobowe z systemu należącego do Drava.pl lub z bazy danych podmiotów, z którymi Drava.pl obecnie współpracuje lub współpracuje, (b) nałożyć ograniczenia na przetwarzanie danych , (c) przekazuje dane osobowe zgromadzone przez Drava.pl o użytkowniku, w tym prawo do otrzymania ich w uporządkowanej formie, (d) żąda dostępu od Drava.pl do swoich danych osobowych i ich sprostowania, (e) wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, (f) odwołać zgodę udzieloną Drava.pl w dowolnym momencie bez wpływu na jej zgodność z prawem przetwarzania, która została wydana na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (g) wnieść skargę przeciwko Drava.pl do organu nadzorczego.
 • W przypadku uzyskania przez Drava.pl informacji o korzystaniu przez Klienta lub Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną z naruszeniem Regulaminu lub obowiązujących zasad (nieuprawnione korzystanie), Drava.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta lub Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialność klienta lub użytkowników.
 • Drava.pl nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim ani krajom.

PROFILOWANIE

 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, w tym za pomocą mapy kliknięć, mapy przewijania i śledzenia wzroku, co będzie polegało na tworzeniu dynamicznych formularzy kontaktowych na stronie, dynamicznych i zautomatyzowanych wiadomości oraz treści reklamowych , komunikacja posprzedażowa, segmentacja kontaktów i wiadomości e-mail, przypomnienia o porzuconym koszyku, automatyczny wybór kanałów komunikacji, zarządzanie kontaktami, a jego efekt wygeneruje spersonalizowane działania marketingowe oraz tworzenie analiz i prognoz sprzedaży.
 • Klient będzie mógł odmówić zgody na prowadzenie profilowania, co automatycznie prowadzi do podejmowania decyzji dotyczących niego i wyraża jego zaniedbanie / sprzeciw wobec profilowania innych, co spowoduje brak profilowanych wiadomości skierowanych do klient.
 • Możesz wysłać sprzeciw wobec profilowania na następujący adres e-mail: [email protected]

INNE DANE

 • Ta strona internetowa może przechowywać żądania https, w wyniku których niektóre informacje mogą być przechowywane w plikach dziennika serwera, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji partnera lub nazwa innego użytkownika, jeśli to możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Usłudze i zapytania przychodzące, liczba bajtów wysłanych przez serwer, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Partnera lub innego Użytkownika (jeśli Partner lub Użytkownik wprowadził link), informacje o przeglądarce Partnera lub Użytkownika oraz języku używanym w przeglądarce, kraju, z którego Partner lub Użytkownik uzyskał dostęp do Usług, informacje o błędach, które wystąpiły podczas realizacji transakcji https, informacje o numerze i czas niepoprawnego logowania do profilu. Logi są gromadzone jako materiał do prawidłowego administrowania Witryną. Dostęp do informacji mają tylko osoby upoważnione do administrowania Witryną na podstawie udzielonych zezwoleń, zawierające oświadczenia o poufności dotyczące przetwarzanych danych i wykorzystywanych zabezpieczeń. Pliki z logami mogą być analizowane w celu opracowania statystyk ruchu na stronie i błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację partnera lub użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

 • Drava.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych przed zagrożeniami i kategoriami ochrony danych. W szczególności zabezpiecza dane technicznie i organizacyjnie przed nieuprawnionym dostępem, ich usunięciem przez nieuprawnioną osobę, ich przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w celu których Drava.pl wykorzystuje SSL (Secure Socket Layer) pośród innych. Zestaw danych osobowych zebranych od Klientów jest przechowywany na bezpiecznym serwerze, a dane są dalej chronione przez wewnętrzne procedury Drava.pl dotyczące przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Drava.pl stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25.30, 32-34, 35-39 przepisów RODO zapewniających zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych klientów.
 • Aby zalogować się do Konta, musisz podać login i hasło. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Witrynie wyłącznie w postaci zaszyfrowanej. Ponadto zarówno rejestracja, jak i logowanie do konta korzystają z bezpiecznego połączenia https. Komunikacja między urządzeniem klienckim a serwerami jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL. 
 • Jednocześnie Drava.pl zwraca uwagę, że korzystanie z Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami ICT, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych, programów szpiegujących lub złośliwe oprogramowanie, w tym wirusy komputerowe, a także możliwość narażenia się na łamanie lub wyłudzanie informacji (polowanie na hasła) i inne. W celu uzyskania szczegółowych i profesjonalnych informacji dotyczących bezpieczeństwa Internetu Drava.pl zaleca kontakt z podmiotami specjalizującymi się w tego typu usługach informatycznych.

CIASTECZKA

 • Aby strona działała poprawnie, Drava.pl wykorzystuje technologię plików cookie. Pliki cookie to pakiety informacyjne przechowywane na urządzeniu Klienta lub innego użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego, zwykle zawierające informacje zgodnie z zamierzonym wykorzystaniem pliku, za pomocą którego Klient lub Użytkownik korzysta ze Strony – są to zwykle: adres strony internetowej, data przesłania, data wygaśnięcia, jego unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z celem pliku.
 • Ta strona korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: (a) sesyjne pliki cookie, które są trwale usuwane po zakończeniu sesji przez przeglądarkę klienta lub użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta lub Użytkownika do czasu ich usunięcia.
 • Na podstawie plików cookie, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości klienta.
 • Pliki cookie tej witryny są bezpieczne dla urządzenia klienta lub użytkownika, w szczególności nie pozwalają wirusowi ani innemu oprogramowaniu na dostęp do urządzenia.
 • Pliki generowane bezpośrednio przez Drava.pl nie mogą być odczytywane przez inne strony internetowe. Zewnętrzne pliki cookie (tj. Pliki cookie umieszczone przez podmioty współpracujące z Drava.pl) mogą być odczytywane przez serwer zewnętrzny.
 • Klient i Użytkownik mogą niezależnie zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, określając warunki ich przechowywania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Klient i Użytkownik mogą również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki.
 • Klient lub Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki, ale może to spowodować, że część lub wszystkie funkcje Strony będą niedostępne.
 • Drava.pl wykorzystuje własne pliki cookie w następujących celach: do sprawdzania tożsamości klienta lub innego użytkownika w serwisie internetowym oraz do obsługi sesji klienta lub użytkownika; w celu konfiguracji Witryny i dostosowania zawartości stron do preferencji lub zachowania Klienta lub Użytkownika; do analiz i badań odbiorców, takich jak liczba kliknięć i ścieżki nawigacji w witrynie w celu poprawy wyglądu i organizacji treści w witrynie, czasu spędzonego w witrynie, liczby i częstotliwości osób odwiedzających witrynę, statystyki dotyczące sprzedawców.
 • Drava.pl wykorzystuje zewnętrzne pliki cookie w następujących celach:
Pliki cookie następującego narzędzia: Cel:
Google Analytics analiza aktywności użytkowników na stronie
facebook.com, linkedin.com funkcje interaktywne, takie jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
Google i Facebook działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu.
Menedżer tagów Google kontrola kodów umieszczonych na stronie internetowej
Google Optimize testowanie skuteczności strony internetowej przy użyciu m.in. testów A / B
 • Szczegółowe informacje na temat plików cookie są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej używanych przez Klienta lub Użytkownika.