Polityka prywatności Drava.pl

Niniejsza Polityka prywatności jest dokumentem związanym z Regulaminem Witryny Drava.pl („Regulamin”). Definicje pojęć stosowanych w niniejszej Polityce prywatności zostały włączone do Regulaminu. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Niniejsza polityka służy wyłącznie celom informacyjnym i spełnia obowiązki informacyjne nałożone na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych (osób fizycznych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodny przepływ takich danych i uchylenie dyrektywy 95/46 / WE.

DANE OSOBISTE

 • Dane osobowe przekazane przez Klienta i Użytkowników przetwarzane są przez Drava.pl, Drava spółka cywilna Przemysław Kołodziej Maciej Kuik Ewa Kuik pod adresem Rumianek, Radosna 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, o numerze NIP: 781-190-07-29 który jest administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem jest możliwy przez e-mail: [email protected]
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych jest określany przez zakres uzupełniany przez Klienta i Użytkowników, a następnie przesyłany do Drava.pl przy użyciu odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta i Użytkowników może dotyczyć adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu firmy, a także adresu IP komputera.
 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach: (a) wdrażanie prawa, (b) wykonywanie Umów, świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenie Konta i innych działań wskazanych w Regulaminie, (c) promocyjne Drava.pl lub działania marketingowe.
 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług przez Drava.pl, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy (czas ten odpowiada długości okresu w zakresie roszczeń), a po tym czasie zostaną usunięte, pod warunkiem że ich przetwarzanie nie jest wymagane na podstawie innej podstawy prawnej.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Drava.pl.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. b) ic), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania niezbędne do wykonania umowy, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub jeżeli konieczne jest podjęcie działań przed zawarciem umowy w żądanie osoby, której dane dotyczą, lub dobrowolnie wyrażona zgoda klienta lub innego użytkownika.
 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników mogą zostać powierzone do przetwarzania (co ma miejsce w przypadku odbiorców danych osobowych): firma księgowa Drava.pl , dostawca hostingu dla Strony, firma obsługi technicznej, firma usług płatniczych, firma zapewniająca system CRM. Dane osobowe gromadzone przez Drava.pl mogą być również udostępniane: odpowiednim organom państwowym na ich wniosek na podstawie szczególnych przepisów prawnych lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez obowiązkowe przepisy.
 • Każdy podmiot, któremu Drava.pl powierza przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów, na podstawie umowy powierzenia: przetwarzanie danych osobowych (zwanej dalej umową powierzenia), gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania tych danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. W ramach Umowy Powierzenia Drava.pl powierzy przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów na podstawie Umowy powierzenia będzie przetwarzał – od wejścia w życie danych osobowych Klienta RODO – za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Drava.pl.
 • Ujawnienie danych osobowych nieupoważnionym podmiotom zgodnie z niniejszą Polityką może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta i Użytkowników, których dane dotyczą.
 • Każdy Klient i Użytkownik ma prawo: (a) usunąć zgromadzone na ich temat dane osobowe z systemu należącego do Drava.pl lub z bazy danych podmiotów, z którymi Drava.pl obecnie współpracuje lub współpracuje, (b) nałożyć ograniczenia na przetwarzanie danych , (c) przekazuje dane osobowe zgromadzone przez Drava.pl o użytkowniku, w tym prawo do otrzymania ich w uporządkowanej formie, (d) żąda dostępu od Drava.pl do swoich danych osobowych i ich sprostowania, (e) wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, (f) odwołać zgodę udzieloną Drava.pl w dowolnym momencie bez wpływu na jej zgodność z prawem przetwarzania, która została wydana na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (g) wnieść skargę przeciwko Drava.pl do organu nadzorczego.
 • W przypadku uzyskania przez Drava.pl informacji o korzystaniu przez Klienta lub Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną z naruszeniem Regulaminu lub obowiązujących zasad (nieuprawnione korzystanie), Drava.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta lub Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialność klienta lub użytkowników.
 • Drava.pl nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim ani krajom.

PROFILOWANIE

 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, w tym za pomocą mapy kliknięć, mapy przewijania i śledzenia wzroku, co będzie polegało na tworzeniu dynamicznych formularzy kontaktowych na stronie, dynamicznych i zautomatyzowanych wiadomości oraz treści reklamowych , komunikacja posprzedażowa, segmentacja kontaktów i wiadomości e-mail, przypomnienia o porzuconym koszyku, automatyczny wybór kanałów komunikacji, zarządzanie kontaktami, a jego efekt wygeneruje spersonalizowane działania marketingowe oraz tworzenie analiz i prognoz sprzedaży.
 • Klient będzie mógł odmówić zgody na prowadzenie profilowania, co automatycznie prowadzi do podejmowania decyzji dotyczących niego i wyraża jego zaniedbanie / sprzeciw wobec profilowania innych, co spowoduje brak profilowanych wiadomości skierowanych do klient.
 • Możesz wysłać sprzeciw wobec profilowania na następujący adres e-mail: [email protected]

INNE DANE

 • Ta strona internetowa może przechowywać żądania https, w wyniku których niektóre informacje mogą być przechowywane w plikach dziennika serwera, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji partnera lub nazwa innego użytkownika, jeśli to możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Usłudze i zapytania przychodzące, liczba bajtów wysłanych przez serwer, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Partnera lub innego Użytkownika (jeśli Partner lub Użytkownik wprowadził link), informacje o przeglądarce Partnera lub Użytkownika oraz języku używanym w przeglądarce, kraju, z którego Partner lub Użytkownik uzyskał dostęp do Usług, informacje o błędach, które wystąpiły podczas realizacji transakcji https, informacje o numerze i czas niepoprawnego logowania do profilu. Logi są gromadzone jako materiał do prawidłowego administrowania Witryną. Dostęp do informacji mają tylko osoby upoważnione do administrowania Witryną na podstawie udzielonych zezwoleń, zawierające oświadczenia o poufności dotyczące przetwarzanych danych i wykorzystywanych zabezpieczeń. Pliki z logami mogą być analizowane w celu opracowania statystyk ruchu na stronie i błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację partnera lub użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

 • Drava.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych przed zagrożeniami i kategoriami ochrony danych. W szczególności zabezpiecza dane technicznie i organizacyjnie przed nieuprawnionym dostępem, ich usunięciem przez nieuprawnioną osobę, ich przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w celu których Drava.pl wykorzystuje SSL (Secure Socket Layer) pośród innych. Zestaw danych osobowych zebranych od Klientów jest przechowywany na bezpiecznym serwerze, a dane są dalej chronione przez wewnętrzne procedury Drava.pl dotyczące przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Drava.pl stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25.30, 32-34, 35-39 przepisów RODO zapewniających zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych klientów.
 • Aby zalogować się do Konta, musisz podać login i hasło. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Witrynie wyłącznie w postaci zaszyfrowanej. Ponadto zarówno rejestracja, jak i logowanie do konta korzystają z bezpiecznego połączenia https. Komunikacja między urządzeniem klienckim a serwerami jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL. 
 • Jednocześnie Drava.pl zwraca uwagę, że korzystanie z Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami ICT, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych, programów szpiegujących lub złośliwe oprogramowanie, w tym wirusy komputerowe, a także możliwość narażenia się na łamanie lub wyłudzanie informacji (polowanie na hasła) i inne. W celu uzyskania szczegółowych i profesjonalnych informacji dotyczących bezpieczeństwa Internetu Drava.pl zaleca kontakt z podmiotami specjalizującymi się w tego typu usługach informatycznych.

CIASTECZKA

 • Aby strona działała poprawnie, Drava.pl wykorzystuje technologię plików cookie. Pliki cookie to pakiety informacyjne przechowywane na urządzeniu Klienta lub innego użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego, zwykle zawierające informacje zgodnie z zamierzonym wykorzystaniem pliku, za pomocą którego Klient lub Użytkownik korzysta ze Strony – są to zwykle: adres strony internetowej, data przesłania, data wygaśnięcia, jego unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z celem pliku.
 • Ta strona korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: (a) sesyjne pliki cookie, które są trwale usuwane po zakończeniu sesji przez przeglądarkę klienta lub użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta lub Użytkownika do czasu ich usunięcia.
 • Na podstawie plików cookie, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości klienta.
 • Pliki cookie tej witryny są bezpieczne dla urządzenia klienta lub użytkownika, w szczególności nie pozwalają wirusowi ani innemu oprogramowaniu na dostęp do urządzenia.
 • Pliki generowane bezpośrednio przez Drava.pl nie mogą być odczytywane przez inne strony internetowe. Zewnętrzne pliki cookie (tj. Pliki cookie umieszczone przez podmioty współpracujące z Drava.pl) mogą być odczytywane przez serwer zewnętrzny.
 • Klient i Użytkownik mogą niezależnie zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, określając warunki ich przechowywania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Klient i Użytkownik mogą również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki.
 • Klient lub Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki, ale może to spowodować, że część lub wszystkie funkcje Strony będą niedostępne.
 • Drava.pl wykorzystuje własne pliki cookie w następujących celach: do sprawdzania tożsamości klienta lub innego użytkownika w serwisie internetowym oraz do obsługi sesji klienta lub użytkownika; w celu konfiguracji Witryny i dostosowania zawartości stron do preferencji lub zachowania Klienta lub Użytkownika; do analiz i badań odbiorców, takich jak liczba kliknięć i ścieżki nawigacji w witrynie w celu poprawy wyglądu i organizacji treści w witrynie, czasu spędzonego w witrynie, liczby i częstotliwości osób odwiedzających witrynę, statystyki dotyczące sprzedawców.
 • Drava.pl wykorzystuje zewnętrzne pliki cookie w następujących celach:
Pliki cookie następującego narzędzia: Cel:
Google Analytics analiza aktywności użytkowników na stronie
facebook.com, linkedin.com funkcje interaktywne, takie jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
Google i Facebook działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu.
Menedżer tagów Google kontrola kodów umieszczonych na stronie internetowej
Google Optimize testowanie skuteczności strony internetowej przy użyciu m.in. testów A / B
 • Szczegółowe informacje na temat plików cookie są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej używanych przez Klienta lub Użytkownika.

Privacy Policy
Last Updated On 25-Jan-2024
Effective Date 01-Jan-2024

This Privacy Policy describes the policies of Drava s.c., Rumianek, Radosna 15, Tarnowo Podgórne, Wielkopolska 62-080, Poland, email: [email protected], phone: +48 881 316 672 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://drava.pl ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.

We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

 1. How We Collect Your Information:

  We collect/receive information about you in the following manner:

  1. When a user fills up the registration form or otherwise submits personal information
  2. Interacts with the website
  3. From public sources
 2. How We Use Your Information:

  We will use the information that we collect about you for the following purposes:

  1. Marketing/ Promotional
  2. Creating user account
  3. Customer feedback collection
  4. Processing payment
  5. Support
  6. Targeted advertising
  7. Manage customer order

  If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

 3. How We Share Your Information:

  We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below:

  1. Ad service
  2. Analytics

  We require such third party’s to use the personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for fulfilling the said purpose.

  We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner.

 4. Your Rights:

  Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at [email protected]. We will respond to your request in accordance with applicable law.

  You may opt-out of direct marketing communications or the profiling we carry out for marketing purposes by writing to us at [email protected].

  Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

 5. Cookies Etc.

  To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

 6. Security:

  The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

 7. Third Party Links & Use Of Your Information:

  Our Service may contain links to other websites that are not operated by us. This Privacy Policy does not address the privacy policy and other practices of any third parties, including any third party operating any website or service that may be accessible via a link on the Service. We strongly advise you to review the privacy policy of every site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

 8. Grievance / Data Protection Officer:

  If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Drava s.c., Rumianek, Radosna 15, Tarnowo Podgórne, email: [email protected]. We will address your concerns in accordance with applicable law.